Inspiring Video from our Eastern Star Alumni

ບັນດານັກຮຽນເກົ່າຂອງໂຮງຮຽນອິດສະເຕີນສະຕາແມ່ນໄດ້ກະຈາຍຢູ່ທົ່ວໂລກ ແລະ ພວກເຮົາຍີນດີທີ່ໄດ້ຮຽນພວກເຂົາເດີນຕາມຄວາມຝັນຂອງພວກເຂົາ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງພາກສ່ວນທີ່ໃຫ້ຄຳປືກສາຂອງພວກເຮົາທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກ່ອນ ແລະ ໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການສະມັກເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ. ນີ້ແມ່ນວິດີໂອຈາກໝຶ່ງໃນນັກຮຽນເກົ່າຄົນທຳອິດຂອງພວກເຮົາ, ນາງ ທັດສານີ ຈັນທະພົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຈົບການສຶກສາຊັ້ນປະລິນຍາຕີສາຂາດ້ານການພົວພັນສາກົນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິສຕູລາ ປະເທດໂປແລນ
ວິດີໂອຂອງນັກຮຽນເກົ່າຈະມາໃນໄວໆນີ້.

Eastern Star Alumni are scattered around the world and we are delighted seeing them pursuing their dreams. Big thanks to our counseling department for supporting our students before and during their university application process. Here is a video from one of our first generation alumni, Ms. Thatsany Chanthaphone, who just finished her Bachelor Degree Major in International Relations in Vistula University, Poland.

MORE ALUMNI VIDEOS COMING SOON.