FUNDERLAND

Eastern Star Kindergarten Students

KG Students played at the Largest Indoor Playground

ໂຮງຮຽນອິດສະເຕິນສະຕາໄດ້ພານ້ອງນັກຮຽນອະນຸບານໄປຫຼິ້ນຢູ່ ຟັນເດີແລນ (Funderland) ເຊິ່ງເປັນບ່ອນຫຼິ້ນໃນຮົ່ມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບພາບທີ່ສວາຍງາມຫຼາຍເມື່ອເຮົາໄດ້ເຫັນຮອຍຍິ້ມເທິງໃບໜ້າຂອງນ້ອງໆນັກຮຽນ, ສຽງຫົວ ແລະ ການຫຼິ້ນກັບໝູ່ຄູ່ຢ່າງມີຄວາມສຸກ

Eastern Star Kindergarten students excitedly visited Funderland, the largest indoor playground in Laos. It was a beautiful sight seeing the smiles on their adorable faces, laughing together and blissfully playing with their friends.